Bizi takip edin
|
EN

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Notlar - Not Ortalamaları

NOTLAR (LİSANS VE ÖNLİSANS İÇİN)

Dersin başarısının tespitinde dikkate alınacak dönem içi ve dönem sonu sınav, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirme ölçütleri ile bu ölçütlerin ağırlıkları, dersi veren öğretim üyeleri/öğretim görevlileri tarafından belirlenir. Değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları, Üniversitenin web sitesinde yayınlanan AKTS Kataloğunda, dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

Öğrencilerin herhangi bir dersteki başarısı, değerlendirme ölçütleri göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca harf notlarından birisi ile belirlenir. Harf notunun takdirinde öğrencinin ara sınav, dönem sonu sınavı, dönem içi çalışmalarındaki başarısı ile ders ve uygulamalara devamı göz önünde bulundurulur.


Not ortalaması hesaplarına katılan harf notlarının katsayı, puan ve statüsü aşağıda belirtilmiştir;

Puan  Dönem Ders Notu Katsayı Statü
90-100 AA  4,00 Başarılı
85-89 BA 3,50 Başarılı
80-84 BB 3,00 Başarılı
75-79 CB 2,50 Geçer
70-74 CC 2,00 Geçer
65-69   DC 1,50 Koşullu Geçer
60-64 DD 1,00 Koşullu Geçer
50-59  FD 0,50 Başarısız- Kalır
49 ve aşağısı   FF 0,00 Başarısız- Kalır

 

NA (Devamsız) notu, derse devam yükümlülüklerini sağlamayan ve/veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmeyen öğrencilere dersi veren öğretim elemanı tarafından takdir olunur. Not ortalamaları hesabında NA notunun katsayısı 0,00 (sıfır) olarak işlem görür.

Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:

S (yeterli) notu, kredisiz derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.

U (yetersiz) notu, kredisiz derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.

EX (muaf) notu, müfredatlarda yer alan bazı derslerden muaf olan öğrencilere verilir.

I (eksik) notu, notu, dersi veren öğretim elemanının kabul edeceği geçerli bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem veya yaz okulu sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. I notunun, dönem veya yaz okulu notlarının son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde harf notuna çevrilmesi gerekir. Ancak, özel durumlarda bu süreyi aşan harf notuna çevrilme işlemlerinin bir sonraki dönemin ders kayıtlarının başlama tarihinden en az iki hafta öncesine kadar yapılması gerekir. Özel durumlardaki bu işlemler dersin verildiği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ve o bölümün bağlı bulunduğu birimin yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilir. Süresi içinde harf notuna çevrilmeyen I notu kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür.

W (çekilmiş) notu, Dersten çekilme, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır, W notu danışmanının önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin izni ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır. Bir öğrenci; ön lisans/lisans programının ilk iki dönemindeki zorunlu derslerden, yükseltmek üzere aldığı derslerden, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Lisans birinci sınıf öğrencileri sadece; planlarında seçmeli ders niteliğinde yer alan serbest genel eğitim derslerinden çekilebilir. Bir öğrenciye bir dönemde çift ana dal, yan dal veya sertifika programı dersleri dâhil en çok bir ders olmak üzere; bütün ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir. Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

Dersten Çekilme Koşulları hakkındaki açıklamalar için tıklayınız.


NI (not ortalamasına katılmayan notu), öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu programın derslerine sayılmaz.

P (Başarılı devam) notu, not ortalamalarına katılmayan ve süresi bir dönemden fazla olan derslerde, ilgili dönemde yapılması beklenen akademik çalışmaları düzenli bir şekilde yerine getiren öğrencilere verilir.

NOTLARDA MADDİ HATA (LİSANS VE ÖNLİSANS İÇİN)

Ön lisans ve lisans programlarında yer alan herhangi bir dersin değerlendirme sonucuna; ilanı tarihinden itibaren en geç üç gün içinde itiraz edilebilir. Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden açıklanan dönem sonu ders notları ile ilişkili herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Dönem sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi dönem ders kayıtlarının başlangıcına kadar düzeltilmiş olması gerekir.

DÖNEM NOT ORTALAMASI (LİSANS VE ÖNLİSANS İÇİN)

Not Ortalaması, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan ders puanları toplamının, bu derslerin toplam AKTS kredisine bölünmesi ile tespit edilir. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir.

Not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; müfredattan çıkarılan bir ders ya da seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur.

 

Ders   (1) Harf Notu (2) Katsayısı
(3)
Dersin AKTS
Kredisi (4)
Toplam Kredi
(3x4)
IUE 100 AA 4 1 4
 
ECON 101 CC 2 6 12
 
MATH 101
 
CC 2 6 12
GED 001
 
DC 1,5 6 9
TURK 100
 
BB 3 4 12
ENG 101
 
BA 3,5 3 10,5
SPN 101
 
DD 1 4 4
  30  63,5
 

Dönem Not Ortalaması(GPA): 63,5 / 30 = 2,11

Başarı Koşulları

Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

 

 

 

 

 İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.