Bizi takip edin
|
EN

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Erasmus’la Gidenler için Akademik Bilgiler

Erasmus’la Gidenler için Akademik Bilgiler

ERASMUS PROGRAMI KAPSAMINDA YURT DIŞINA GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN AKADEMİK VE İDARİ KURALLAR
DERS İNTİBAK İŞLEMLERİ


ERASMUS programı kapsamında yurt dışı üniversitede alınacak dersler ve bu derslerin İEÜ’deki eşdeğerlikleri yurt dışına gitmeden önce Uluslararası İlişkiler Ofisi aracılığıyla bölümdeki ERASMUS Program Koordinatörü’ne onaylattırılır.
Yurt dışı üniversiteye gidildiğinde, alınacak derslerde değişiklik yapılması zorunluluğunun doğması halinde, yeni alınacak veya değiştirilecek dersler için Uluslararası İlişkiler Ofisi ve bölümün ERASMUS Program Koordinatörü’nün onayı alınır. 
ERASMUS öğrencilerinin yurt dışında öğrenim gördükleri Üniversite’de bir dönemde en az 30 ECTS kredilik derse kayıtlanmaları gereklidir. 

ERASMUS programı kapsamında yurtdışı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin, bu süre içerisinde aldığı her bir ders Üniversitemizde içerik açısından uygun görülen bir derse eşdeğer sayılır.
Birebir aynı olmayan dersler farklı bölümlerde farklı derslere eşdeğer sayılabilir. Daha önce eşdeğer tutulan bir derste değişiklik yapılması ancak, ilgili kurulların kararı ile gerçekleşebilir. 
Yurtdışı üniversitelerde alınan ve başarısız olunan dersler, ders içeriklerinin bire bir aynı olması durumunda Üniversitemizde tekrar alınır. Başarısız olunan dersin Üniversitemizde bulunmaması veya birebir aynı olmaması halinde onun yerine ilgili Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenecek yeni bir ders Üniversitemizde alınır. 
ERASMUS programı kapsamındaki üniversitelerde alınan derslere ait transkriptler en geç takip eden dönemin derslerinin başlangıcından itibaren 5. haftanın sonuna kadar kabul edilir. 

Yurtdışı üniversitelerde alınan derslerin notları, Üniversitemizde geçerli olan not sistemine çevrilir ve öğrencilerin transkriptine bu notlar işlenir. 

ERASMUS programı kapsamındaki Üniversitelerde alınan derslere ait transkripti gelen öğrencilerin takip eden döneme ait ders kayıtları, yurt dışı üniversitede aldığı derslerin İEÜ sistemine çevrilen başarı notları da dahil edilerek belirlenen Genel Not Ortalamaları(GNO) dikkate alınarak yapılır. 

Transkriptlerin yurtdışında öğrenim görülen üniversiteden gelmemesi halinde bu öğrencilerin takip eden döneme ait ders kayıtlarında, önceki dönem sonunda oluşan Genel Not Ortalamaları(GNO) dikkate alınır.
Yurt dışındaki üniversitelerde Y-Attended notu verilmiş dersler için Üniversitemizdeki başarı notu karşılığı olarak S-Satisfactory notu verilir. Attended notu verilen herhangi bir dersin, kredili bir derse eşdeğer tutulması halinde Y-Attended notu karşılığı olarak “CC” notu kabul edilir.

Yurtdışındaki üniversitelerde alınan dersin Üniversitemizde eşdeğeri/karşılığı olan dersin/derslerin ÇAP(Çift Ana Dal Programı) veya YDP(Yan Dal Programı)’nda yer alması halinde bu dersler, ilgili ÇAP/YDP koordinatörü tarafından ders eşdeğerlik tablosunda imzalanır. Bu dersler, ÇAP/YDP transkriptinde gösterilir. Diğerleri Ana Dal transkriptinde yer alır.
Üniversitemizde karşılığı veya benzeri olmadığı için NI(Not Included) notu verilmesi önerilen dersler Ana Dal transkriptinde yer alır. Not Ortalamasına katılmayan bir dersten başarısız olunması halinde, bu dersin yerine ilgili bölüm başkanlığı tarafından uygun görülen bir dersin yine not ortalamasına katılmayacak şekilde alınması gereklidir.

Yurt dışındaki üniversitelerde aldıkları derslerin eşdeğerlikleri sonucu Ana Dalı'nda öngörülenden fazla bölüm içi veya bölüm dışı seçmeli ders almış durumuna gelen öğrencilerin, başarısız oldukları dersler transkriptlerinde gösterilir ve başarısız oldukları bu dersler yerine Üniversitemizde karşılığı gösterilen veya başka bir seçmeli dersi almaları gerekir.

ECTS kredisi ve içerikleri dikkate alınmak suretiyle,  yurt dışında alınan birden fazla ders, İEÜ'de tek bir derse sayılabilir.
Yurt dışındaki üniversitelerde eğitim gören öğrencilerin, bu üniversitelerde aldıkları birden fazla modül derslerin üniversitemizde tek bir derse eşdeğer tutulması durumunda, ağırlıklı not ortalaması dikkate alınır.

ECTS kredisi ve içerikleri dikkate alınmak suretiyle,  yurt dışında alınan tek bir ders,  İEÜ’de birden fazla derse eşdeğer sayılabilir.
 
Yurt dışı Üniversitede alınan toplam kredi kadar olan derslerden İEÜ'de denklik verilmesi esas alınır; bunun mümkün olmaması halinde alınan ECTS kredisi toplamının en çok  % 10 fazlası kadar olan derslerden denklik verilebilir.
 
Dönemde 30 AKTS kredisini doldurmak mecburiyetinde oldukları için yurt dışı üniversitede aldıkları, ancak kayıtlı oldukları programda  veya  İEÜ’nün diğer programlarında eşdeğeri bulunmayan dersler,  bölüm içi/bölüm dışı/fakülte dışı seçmeli ders ayrıntısı gözetilmeksizin  seçmeli ders statüsünün her hangi biri kapsamında gösterilebilir.
Bazı yurt dışı üniversitelerin transkriptlerinde yer alan “Pass” notunun karşılığı olarak Üniversitemizde “CC”, “Fail” notunun karşılığı “FF” olarak öğrencilerin transkriptlerine işlenir.

Öğrencilerin öğrenim protokollerinde (Learning Agreement) yer aldığı halde kayıtlandığı dersi/dersleri bölüm ERASMUS koordinatörlerinin onayını almadan bırakmaları vb. nedenlerle, transkriptlerinde yer almayan derslerin notları, Üniversitemizde “FF” olarak kabul edilerek Üniversitemiz transkriptlerine bu şekilde işlenir. Bu uygulamada, eşdeğerlik tablolarında ve öğrenim protokollerinde daha fazla ders bulunan öğrenciler için, Genel Not Ortalamalarına göre ilgili dönemde Üniversitemizde alabilecekleri ders sayısı kadar ders dikkate alınır.
 
İZİNLİ SAYILMA VE ÜCRETLER


Öğrenciler yurtdışında öğrenim gördükleri süre boyunca Üniversitemizde izinli kabul  edilir ve bu süreleri İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki yasal süreleri içinde sayılır.

ERASMUS programı kapsamında yurtdışında öğrenim gören öğrenciler bu döneme ait  öğretim ücretlerini Üniversitemize öderler. Yurtdışındaki üniversiteye ayrıca öğretim ücreti  ödemezler.

ERASMUS programı kapsamında yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, ilgili döneme  ait öğretim ücretlerini akademik takvimde belirtilen o döneme ilişkin son ödeme tarihine kadar ödemeleri gerekir.

ERASMUS programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmesi kabul edilen öğrencilere,  tutarı her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenen miktarda, Avrupa Komisyonu tarafından hibe olarak aylık ödemede bulunulur. Bu ödeneğin toplam tutarının %80’i yurt dışına giderken; %20’lik bölümü, ülkemize döndüklerinde, koşulların sağlanması ve gerekli evrakların Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğü’ne teslim edilmesi halinde ödenir.
 İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.