Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Askerlik İşlemleri


LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI ÖĞRENCİLERİ İÇİN


Sevk Tehir Süresi ve Sınırı:

Üniversitede öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen yaş sınırları içinde öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehirleri yapılabilir.

  Sevk Tehir Sonu
Meslek Yüksekokulu programları (2 yıllık) 29 yaş sonu
Lisans Programları (4 yıllık) 29 yaş sonu

Öğrenim Süreleri:

Öğrencilerin, aşağıda belirtilen azami öğrenim süreleri içinde, öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehir işlemleri yapılabilir.

  Normal Öğrenim Süresi Azami  Öğrenim Süresi
İngilizce hazırlık sınıfı 1 yıl -
Meslek Yüksekokulu programları (2 yıllık) 2 yıl 4 yıl
Lisans Programları (4 yıllık) 4 yıl 7 yıl
  • Hazırlık sınıfında 1 yılda başarılı olamayanlar daha sonraki yıllarda da hazırlık sınıfında eğitime devam edebilirler. Ancak, hazırlık sınıfında 1 yıldan sonra geçirilen süreler azami öğretim süresinden kullanılmış sayılır.
  • Azami süre içinde kayıt yenilemeyen(ücret ödemeyen ve/veya ders kaydı yapmayan)  erkek öğrenciler Askerlik Şubeleri’ne bildirilir. Bu sürelerde öğrencilik haklarından yararlanamazlar ve azami sürelerinden kullanmış sayılırlar.
  • Azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Bu öğrenciler öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.  Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanamazlar.
  •  Azami süre sonunda mezun olamayanlardan:

» 29 yaşını doldurmayanların dönem ücretini ödeyip ders kayıtlarını yapmaları halinde 29 yaş sonuna kadar her yıl Askerlik Durum Belgeleri (Ek-C2) Üniversitemiz  tarafından ilgili askerlik şubelerine gönderilir. Bu öğrencilerin askerlikleri 29 yaş sonuna kadar birer yıllık sürelerle MSB tarafından ertesi yıla bırakılır.

» 29 yaşını dolduranlar okul kayıtlarını yenileyebilir ve öğrenime devam edebilirler. Ancak, bu öğrencilerin eğitime devam ettikleri sürelerde ilgili askerlik şubeleri tarafından askerlik tecilleri yapılmaz.

» 29 yaşını dolduran ve kayıtları yenilenen öğrencilerin askere alındıklarına ilişkin belge ibraz etmeleri durumunda öğrenim ücretinin eğitim almadıkları bölümüne ilişkin kısmı öğrenciye iade edilir. Bu öğrencilerin askerlik dönüşü eğitimlerine devam etmeleri durumunda öğrenim ücretleri mevcut mevzuata göre alınır.

Öğrencilik Hakkı Dondurulanlar:

İlgili Yönetim Kurulları tarafından kabul edilen mazeretlerine istinaden izin verilen(öğrencilik hakları dondurulan) öğrencilerin bu süreleri azami öğrencilik sürelerine eklenir ve bu süreler içinde de öğrencilerin askere sevk tehir işlemleri yapılır.

Askerlik tecili açısından, kayıt dondurma süreleri hiçbir koşulda 2 yıl veya 4 dönemi (sömestr) geçemez.

EK-C2 Askerlik Belgesi:
Üniversitemizde tüm lisans ve Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören erkek öğrencilerin Üniversiteye kayıtlandıkları yıl, Ekim ayı sonuna kadar EK-C2 belgeleri hazırlanarak ilgili askerlik şubelerine gönderilir.

Askerlik tehir işlemleri için öğrencilerimizin başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

Dikkat:

  • Kaydı silinen,
  • Mezun olan,
  • Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan

öğrencilerin durumları Üniversitemiz tarafından en geç bir ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.

"Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir."

Askere Sevk Tehir İşlemleri:

Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden kesin kayıt sırasında “Askerlik Durum Belgesi” istenir.

Kesin kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde “Askerlik Durum Belgesi” ve tasdikli “Diploma” fotokopisi ile Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’na öğrencinin askere sevk tehiri teklif edilir. Teklif, ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşir ve durum öğrenciye tebliğ edilir.

Öğrenimine devam ederken, askere gitmek isteyen öğrenciler bir dilekçe ile Üniversiteye başvurarak “askere sevk tehirlerinin iptal edilmesini” talep edebilirler. Öğrencilerin talepleri üzerine durumları ilgili Askerlik Dairesi Başkanlığı’na bildirilir ve teklif Askerlik Dairesi Başkanlığı’nın onayı ile kesinleşir. Durum öğrenciye tebliğ edilir.

Dikkat:

  • Kaydı silinen,
  •  Mezun olan,
  •  Başka bir üniversiteye yatay geçiş yapan

öğrencilerin durumları Üniversitemiz tarafından en geç bir ay içinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.

Daha önce aynı veya daha aşağı seviyede ikince kez lisansüstü eğitim yapacak olanların askere sevk tehiri yapılamaz.

"Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir."