Bizi takip edin
|
EN

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Genel Bilgiler

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Bir eğitim-öğretim yılı dönem sonu sınavları hariç her biri on dört haftalık iki dönemden oluşur. Senato gerekli gördüğü hallerde dönem sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Gerektiğinde yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından düzenlenir. Gerekli durumlarda ders ve sınavlar, hafta içi mesai saatleri bitiminden sonra ve/veya cumartesi ve pazar günlerinde de yapılabilir.

DERS KAYITLARI

Öğrenciler her yarıyıl başında üniversite tarafından belirlenen ve duyurulan süreler içerisinde ders kayıt işlemlerini Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden tamamlamak ve akademik danışmanlarına onaylatmakla yükümlüdürler. Süresi içinde dönem ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler o dönemde derslere ve sınavlara giremezler.

DERS EKLEME/BIRAKMA VE DERSTEN ÇEKİLME

Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında ders kaydını gerçekleştiremeyen, kayıtlandığı dersi veya dersin şubesini değiştirmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ve “ekleme- bırakma” dönemi olarak adlandırılan süreçte Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara uymak kaydıyla akademik danışmanının onayını alarak ders kaydı veya ders, şube değişikliği yapabilirler.

Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde akademik danışmanlarının önerisi ile Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden dersten çekilme talebinde bulunabilirler.  Dönem not durum belgelerine o ders için W notu işlenir. Bir dönemde en fazla 1 ders için çekilme işlemi yapılabilir. Bir öğrenciye bir dönemde çift ana dal, yan dal veya sertifika programı dersleri dâhil en çok bir ders olmak üzere; bütün ön lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten, bütün lisans öğrenimi boyunca en çok altı dersten akademik danışmanlarının önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

Bir öğrenci; ön lisans/lisans programının ilk iki dönemindeki zorunlu derslerden, yükseltmek üzere aldığı derslerden, tekrarlamak zorunda olduğu, daha önce W notu aldığı ve not ortalamasına katılmayan derslerden çekilemez. Lisans birinci sınıf öğrencileri sadece; planlarında seçmeli ders niteliğinde yer alan serbest genel eğitim derslerinden çekilebilir.

Üniversite ile yurt dışındaki eğitim kurumları veya resmi kuruluşlar arasında imzalanmış olan protokoller kapsamında Üniversitede öğrenim gören değişim öğrencilerinin dersten çekilme işlemi Uluslararası İlişkiler Ofisi Müdürlüğünün önerisi ve öğretim üyesinin izni ile yapılabilir. Bu durumdaki öğrenciler için W notuna ilişkin kurallar uygulanmaz.

DERS YÜKÜ (Lisans ve Önlisans için)

Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Tekrarlanan dersler normal ders yükünden sayılır.

Öğrenciler normal ders yüküne ilave olarak;

a) Genel not ortalaması 2,00 ve 2,49 arasında olan öğrenciler için; öğrencinin talebi ve akademik danışmanının onayı ile toplamda 6 AKTS kredi,

b) Genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler için öğrencinin talebi ve akademik danışmanının onayı ile toplamda 12 AKTS kredi

alabilirler.

Yaz okulu ve son dönem sınav hakkı hariç olmak üzere bulunduğu akademik yarıyılın sonunda mezuniyet aşamasına gelen, ön lisans programlarında en az 80 AKTS, lisans programlarında en az 200 AKTS kredilik ders almış olan son sınıf son dönem öğrencileri, akademik danışmanlarının onayı ile dönemde toplam 48 AKTS kredisini geçmemek üzere ilave ders alabilirler.

Öğrenciler çift anadal, yandal, sertifika programı dersleri ile birlikte dönemde en fazla 48 AKTS kredilik ders alabilirler.

Senato tarafından belirlenecek esaslar dahilinde, mezuniyet aşamasındaki lisans programı öğrencilerine yüksek lisans programlarından ders aldırılabilir.

ÖNKOŞUL DERSİ

Bir dersin alınabilmesi için başarılmış veya alınmış/izlenmiş olması gereken derse ön koşul dersi denir. Ön koşullu dersler ve ön koşulları, dersi veren bölümün önerisi üzerine ilgili fakülte/yüksekokul kurulunun kararı ve Senatonun onayından sonra kesinleşir. Hangi derslerin önkoşulunun bulunduğu web sitesinde yayınlanan ders programlarında gösterilmektedir.

Örnek; “GER 102 -  Almanca II” dersinin önkoşul dersi “GER 101 -  Almanca I” dersidir. Bir öğrencinin GER 102 dersine kayıt yaptırabilmesi için GER 101 dersini daha önce alması ve başarması gerekmektedir.

DERSLERE DEVAM

Öğrenciler derslere, laboratuvar ve uygulamalara devam etmek, dönem içinde ve sonunda yapılan her türlü sınava girmek ve öğretim elemanlarının uygun gördüğü diğer çalışmalara katılmak zorundadırlar.

Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Rapor ve disiplin cezasıyla uzaklaştırma dâhil hangi gerekçeyle olursa olsun bir derse Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen oranda (teorik derslerin %70′ine, uygulamalı derslerin %80′i) devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci başarısız sayılır.

DERS TEKRARI

Lisans ve Önlisans için : Bir dersten FF, FD, NA, W, veya U notu alan veya dersi normal döneminde almayan öğrenciler, dersi tekrar verildiği ilk dönemde almak zorundadırlar.

Öğrencileri istedikleri takdirde ve akademik danışmanlarının uygun görmesi halinde daha önce başarılı oldukları dersleri (AA notu olanlar hariç) dersten başarılı oldukları dönemden sonraki istediği dönemde/dönemlerde not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

SEÇMELİ DERS-GENEL EĞİTİM DERSİ (POOL) DEĞİŞTİRME

Öğrenciler, akademik danışmanları tarafından uygun görülmesi halinde daha önce alıp başarısız oldukları veya çekildikleri seçmeli dersin yerine (bölüm, bölüm dışı, teknik, serbest seçmeli) veya Genel Eğitim Dersinin yerine (POOL dersleri) farklı bir dersi alabilirler.

Bu şekilde değişiklik yapılan seçmeli ders veya Genel Eğitim Dersi (POOL dersleri) transkriptte gösterilir ancak Genel Not Ortalaması (GNO) hesabında dikkate alınmaz.

Seçmeli derste değişiklik yapan öğrencilerin “Seçmeli Ders Değiştirme Formu“nu, genel eğitim dersinde değişiklik yapan öğrencilerin ise “Genel Eğitim Dersi Değiştirme Formu“nu ekleme-bırakma döneminden sonra Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

SEÇMELİ DERS DEĞİŞTİRME FORMU 

GENEL EĞİTİM DERSİ DEĞİŞTİRME FORMU İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.