Bizi takip edin
|
EN

Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Dönem İzinleri


KAYIT DONDURMA:

Öğrencilerin tekrar Üniversiteye dönmek üzere; haklı ve geçerli olabilecek bir mazeretleri nedeniyle öğrencisi oldukları fakültenin/yüksekokulun yönetim kurulu kararı ile kayıtları dondurulabilir.


KAYIT DONDURMASÜRELERİ:

Yabancı dil hazırlık sınıfında toplam en fazla iki dönem, önlisans programlarında üç dönem ve lisans programlarında dört dönem öğrencilerin kayıtları dondurulabilir. Zorunlu hallerde Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Üniversite, kaydını donduran öğrenciden bir sonraki dönemin öğrenim ücretini peşinen ödemesini talep eder.


MÜRACAAT ŞEKLİ VE SÜRESİ :

Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, kayıt dondurmaya ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile en geç derslerin başlamasını takip eden iki hafta içinde Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğüne başvururlar.

 Mücbir sebepler dışında bu süreler bittikten sonra yapılan başvurular işleme konulmaz.

 Kayıt dondurma talebinin işleme konulabilmesi için o döneme ilişkin öğrenim ücreti ile diğer yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Yapılmış olan ödeme kayıt dondurma halinde öğrencinin eğitime başladığı ilk dönem ücretine mahsup edilir.

KAYIT DONDURMA GEREKÇELERİ:

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden, belgelemek koşulu ile sağlık, ekonomik, ailevi, askerlik, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar ve benzeri nedenlerle dönem kayıt dondurmak için başvurabilirler.

Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı kayıt dondurma sebebi olamaz.
 

İlgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından kabul edilebilecek mazeret halleri:

-Sağlık: Dönem izni verilmesini gerektirecek süreyi kapsayan ve resmi sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporuyla belgelenmelidir. Ayrıca, bir yarıyılda beş haftadan fazla süreli rapor alan öğrenciler o yarıyıl izinli sayılır. Sağlık mazereti ile izin verilen öğrenciler, “öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını” gösteren rapor ile başvuruda bulunmaları halinde yeniden öğrenime başlarlar.


-Askerlik: Öğrencinin, tecil veya sevk tehiri işleminin zorunlu nedenlerle yapılmaması sonucu askere alınması halinde askerlik izni verilebilir. Bu durumun ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yazı ile belgelenmesi gerekir. Askerlik görevini yerine getiren öğrenciler, terhis oldukları tarihi takip eden ilk dönemde terhis belgelerini vermek suretiyle öğrenimlerine başlayabilirler.


-Maddi ve Ailevi Nedenler: Öğrenci için beklenmedik anlarda ortaya çıkan ve geçimini etkileyen ölüm, tabii afet veya benzer durumlarda izin verilebilir.


-Yurt Dışında Eğitim: Yurt dışında eğitim görmek üzere veya öğrenimleri ile ilgili olarak görevlendirilmeleri halinde de öğrencilere izin verilebilir. Başvuruda bununla ilgili davet mektubunun sunulması gerekir.


-Diğer Nedenler: İlgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim kurulları tarafından kabul edilebilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanabilecek belgelendirilebilir diğer mazeretler.

KAYIT DONDURMA SÜRESİNİN SONA ERMESİ:

Kayıt donduran öğrenciler, kayıt dondurma süresinin bitiminde normal dönem kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Ancak, sağlık mazereti ile kayıt dondurmuş öğrenciler; eğitime başlayacakları dönemden önceki iki hafta içerisinde, öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını ilgili uzman hekimden alacakları sağlık raporu ile ispatlamak zorundadırlar.

 


Öğrenim Hakkı Saklı Tutma Talep Formu için tıklayınız.
Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim  ve SInav Yönetmeliği için tıklayınız.


 İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.