Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu ve Öğrenci Kabulü


İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan yönetmelik ve Üniversite tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilir.

Yatay geçiş başvuruları, görevlendirilen komisyonlar tarafından değerlendirilerek öğrenim gördükleri bölüm/program ve aldıkları dersler dikkate alınmak suretiyle Üniversiteye yatay geçiş yapabilecek öğrenciler belirlenir.

Üniversitemize yatay geçiş yoluyla alınacak öğrencilerin başvuru tarihleri “Kayıt Kabul İşlemleri Takvimi”nde belirtilmektedir.

 

YURT İÇİ ÜNİVERSİTELERDEN YATAY GEÇİŞ


A.Akademik Başarıya Göre Yatay Geçiş(Ara Sınıflarda)

1- Akademik başarıya göre Lisans(4 yıllık) programlarında 2. ve 3. sınıfın başında(3. ve 5. yarıyıllarda); ön lisans(2 yıllık) programlarında 1. sınıfın bahar dönemi(2. yarıyıl) ile 2. sınıfı başında(3. yarıyılda) yatay geçişle öğrenci kabul edilir.
Akademik başarıya göre yapılacak yatay geçişler Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu(YÖK)'e bildirilen kontenjanlar dahilinde değerlendirilir.   

Yurt içindeki yükseköğretim kurumlarından  akademik başarıya göre yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır.

a)Lisans(4 yıllık) Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı(iki yarıyıl) öğrenim görmek.

b)Meslek Yüksekokulu Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmek.

c)100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.29 genel not ortalamasına sahip olmak.(Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir.)

d)İEÜ’nün yapacağı yabancı dil(İngilizce) yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmak.

e)Uyarı ve kınama cezaları dışında her hangi bir disiplin cezası almamış olmak.

2-Genel Not Ortalaması yeterli olmayan ancak, merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir. Bu kapsamdaki başvurular Genel Not Ortalaması yeterli olan öğrenciler yerleştirildikten sonra kontenjan kalması halinde değerlendirilir.

3- Açık veya uzaktan öğretim programlarından örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılabilir. Bunun için, GNO(Genel Not Ortalaması)’sının 100 üzerinden en az 80; 4.00 üzerinden en az 3.15 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

4-İkinci öğretim diploma programlarından normal örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyenlerin bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girmeleri ve ayrıca Genel Not Ortalamalarının 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden 2.29 olması gereklidir.

5- Uluslararası ortak diploma programlarından aynı alandaki uluslararası ortak diploma programlarına veya aynı alandaki normal örgün öğretim programlarına ilgili mevzuatta belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla yatay geçiş yapılabilir.

6-Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum dışından yapılacak yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
 

B.Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş(Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Dahil)

Girdiği yıldaki merkezi yerleştirme(YGS/LYS/DGS) puanı, Üniversitemiz bünyesinde verilmekte olan her hangi bir programın taban puanına eşit veya yüksek olanların aşağıda belirtilen kurallar dâhilinde yatay geçişleri kabul edilebilir.

Bu haktan yararlanmak için hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf olmak üzere tüm sınıf öğrencileri başvurabilir. Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran adaylar kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması halinde bu haktan yaralanabilirler, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamamaktadır.

Farklı puan türleri ile öğrenci kabul edilen programlara da geçiş yapılabilir. Örneğin, İşletme   (puan türü TM1)  programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF-4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF-4 puanının geçmek istediği Yazılım Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda yatay geçiş yapabilir.

Girilen yıldaki merkezi yerleştirme puanının yeterli olması halinde 2 yıllık(ön lisans) programlardan 4 yıllık(lisans) programlara veya 4 yıllık(lisans) programlardan  2 yıllık(ön lisans) programlara geçiş yapılabilir.

 BAŞVURU İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

•    Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme (YGS/LYS/DGS) puanlarının, Üniversitemizin taban puanına eşit veya yüksek olması. (Öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda, Üniversitemize öğrenci kabul edilmemişse merkezi yerleştirme puanı ile geçiş yapılamaz.)

•    Yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte yabancı dil yeterlilik koşulunun  sağlanması. (Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfın ilk dönemine geçiş yapmak isteyenler yabancı dil şartını sağlamamaları halinde Üniversitemizde yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.)
 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI

2010 ÖSYS Taban Puanları

2011 ÖSYS Taban Puanları

2012 ÖSYS Taban Puanları

2013 ÖSYS Taban Puanları

2014 ÖSYS Taban Puanları

 
YURT DIŞI ÜNİVERSİTELERDEN GEÇİŞLER:

1-Yurt dışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır.

a) Yükseköğretim Kurulu(YÖK) tarafından tanınan bir üniversitede öğrenim görmek.

b)Lisans(4 yıllık) Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir öğretim yılı(iki yarıyıl) öğrenim görmek.

c)Meslek Yüksekokulu Programları için yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmek.

d) 100 üzerinden en az 60 veya 4.00 üzerinden en az 2.29 genel not ortalamasına sahip olmak.(Genel Not Ortalamasını sağlamakla birlikte başarısız dersi/dersleri olan öğrenciler de yatay geçiş için başvurabilir.)

e)İEÜ’nün yapacağı yabancı dil(İngilizce) yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından, belirlenen başarı düzeyinde bir puanı almış olmak.

f)Yurt dışındaki üniversiteye kabul edildiği yıl veya bir önceki yıl girilen ÖSYS sınavlarında ilgili programa yerleştirmede dikkate alınan asgari puanı almış olmak ya da buna eşdeğer kabul edilen SAT(en az 1000 puan), ACT(en az 21 puan), ABİTUR, Fransız Bakaloryası, GCE A Level Sertifikası(en az 2 ders), Uluslar arası Bakalorya(IB), Avusturya Matura Diploması(Matura Reifezeugnis) ve İtalya Maturita Diploması(Diploma di Maturita) belgelerinden her hangi birine sahip olmak. (Orta öğrenimini yurt dışında tamamlamış olan öğrencilerden bu koşul aranmaz.)

g)Uyarı ve kınama cezaları dışında her hangi bir disiplin cezası almamış olmak.

2- Özel yetenek sınavlarına göre öğrenci kabul eden yurt dışı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilirler.
3- Merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan öğrencilerden yeterli Genel Not Ortalaması(4.00 üzerinden en az 2.29) sağlama zorunluluğu aranmaz. Bu öğrencilerin yatay geçiş başvuruları doğrudan kabul edilir ve başvuruları kontenjan dışında değerlendirilir.
 

KİMLER YATAY GEÇİŞ YAPAMAZ?


•    Akademik nedenlerle ya da disiplin cezası alarak uzaklaştırılmış olanlar,

•    Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınmayan bir üniversitede öğrenim görenler veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği usullere göre o üniversiteye yerleştirilmeyen öğrenciler,

•    İki yıllık yüksek öğretim programlarında öğrenim gören veya bu programlardan mezun olan öğrenciler, dört yıllık lisans programlarına yatay geçiş yapamazlar.


 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Hazırlık sınıfı öğrencileri için Ders Aşamasındaki öğrenciler için
 • Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Öğrenci Belgesi
 • ÖSYM Puan belgesi
 • ÖSYM Yerleşme belgesi,
 • Disiplin cezası almadığına dair yazı.
 • İngilizce Hazırlık Sınıfı’ndan başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge.
 • Eğitim Dili İngilizce Olduğunu gösteren belge.

 • Merkezi yerleştirme ile başvuracak öğrenciler için Ek-Madde1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapıp yapmadığına dair yazı.
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 • 1 adet fotoğraf
 • Başvuru ücretinin (250 TL) ödendiğine ilişkin dekont.
 • Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu
 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript
 • ÖSYM Puan belgesi
 • ÖSYM Yerleşme belgesi,
 • Disiplin cezası almadığına dair yazı.
 • İngilizce Hazırlık Sınıfı’ndan başarılı olduğunu ve başarı notunu gösteren belge.
 • Eğitim Dili İngilizce Olduğunu gösteren belge.

 • Merkezi yerleştirme ile başvuracak öğrenciler için Ek-Madde1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapıp yapmadığına dair yazı.
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
 • 1 adet fotoğraf
 • Başvuru ücretinin (250 TL) ödendiğine ilişkin dekont.
Başvuru Ücreti İçin
 
Vakıfbank İzmir Şubesi (Şube Kodu: 004) / IBAN TR85 0001 5001 5800 7274 699070

Üniveritemizde Uluslararası geçerliliği olan sınavlar hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Geçerli yabancı dil belgesi olmayanlar İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu’nun İngilizce Yeterlik Sınavına girerler.


 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI​

Başvuru Ücreti İçin

Vakıfbank İzmir Şubesi (Şube Kodu: 004)
IBAN TR85 0001 5001 5800 7274 699070

Aytül TÜZEMEN APAYDIN

Kayıt Mezuniyet ve Burs İşlemleri Sorumlusu
0 232 488 81 70
aytul.tuzemen@ieu.edu.tr