Kayıt-Kabul Müdürlüğü

Kurumiçi Yatay Geçiş (Bölümler/Programlar arası)

Kurumiçi Yatay Geçiş (Bölümler/Programlar arası)

Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversite Senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kurum içinde aynı düzeyde başka bir bölüme/programa geçmesine olanak sağlanır.
Başvurular, görevlendirilen komisyonlar tarafından değerlendirilerek öğrenim gördükleri bölüm/program ve aldıkları dersler dikkate alınmak suretiyle belirlenen kontenjanlar dahilinde başka bölüme/programa geçiş yapabilecek öğrenciler belirlenir.

Başvuru Koşulları ve Değerlendirme

1-Kurum içinde bölümler/programlar arasında yatay geçiş yapmak üzere yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen koşullar aranır.
a)Bulunduğu yükseköğretim programında yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yarıyıl öğrenim görmek.
b)Geçmek istediği bölümün programında yer alan ortak derslerden başarılı olmak ve Ana Dal Programında, bulunduğu dönemin sonuna kadar aldığı derslerin notlarına göre belirlenen Genel Not Ortalaması(GNO)’nın en az 1.00 olması.
c)Yatay geçiş yapmak istenilen diploma programına kabulde geçerli olan puan türünde alınan merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin en düşük taban puanından az olmaması. (Farklı puan türünden öğrenci alan bölüme yatay geçişlerde, ÖSYM’nin yerleştirmede dikkate aldığı esaslara göre oluşan puanı dikkate alınır.)
ç)Belirlenen kontenjan içinde kalmak.
2- Kurum içi yatay geçişler yalnız 2., 3., 4. ve 5. yarıyıllara yapılabilir.
3-Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içinden yapılacak yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.
4-Kurum içinde, aynı düzeydeki diploma programları arasında yatay geçiş yapılabilir. Meslek Yüksekokulu (2 yıllık) programlarından lisans (4 yıllık) programlarına; lisans (4 yıllık) programlarından Meslek Yüksekokulu (2 yıllık) programlara yatay geçiş yapılamaz.
5-Kurum içinde bölümler/programlar arasında yapılacak yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde; öncelikle öğrencilerin not ortalamalarına bakılır. Eşitlik halinde, başarısız dersi olmayanlara veya daha az başarısız dersi olanlara öncelik tanınır. Eşitliğin bozulmaması halinde öğrencilerin ÖSYS’deki yerleştirme puanına ait başarı sıralaması yüksek olana öncelik verilir.
 
Burslu olarak yatay geçiş yapabilme şartları ;
 
İlgili yılda, aynı bursluluk türü olmayan bir programa yatay geçiş yapan öğrenciler burslarından feragat etmiş sayılırlar.
 
Tam Burslu olan öğrencilerden okumakta olduğu programdaki Genel Not Ortalaması(GNO) en az 3.00 olan  ve geçmek istediği programın ilgili yıldaki Tam Burslu kontenjanına ait ilgili puan türünde taban puanına eşit veya daha fazla ÖSYS puanına sahip olanlara, bulunduğu programın ilgili yıla ait tam burslu kontenjanının %10'unu aşmayacak şekilde kurum içinde başka programlara tam burslu olarak yatay geçiş yapmasına izin verilebilir.
 
İlgili yılda geçtikleri programda aynı bursluluk türünün olması halinde, %50 ve %25 burslu kontenjanlardan yerleşen öğrencilerin geçtikleri programda bursları devam eder. İlgili yılda aynı bursluluk türünün bulunmaması halinde burslarından feragat etmiş sayılırlar.
 
%25 burslu kontenjanlara yerleşen ve ayrıca %5 tercih indirimi alanlar, %25 burslu kontenjanı olan programlara yatay geçiş yaptıklarında tercih indirimleri uygulanmaz.
 


2010 ÖSYS Taban Puanları

2011 ÖSYS Taban Puanları

2012 ÖSYS Taban Puanları

2013 ÖSYS Taban Puanları

2014 ÖSYS Taban Puanları

 

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI (AKADEMİK BAŞARIYA ve MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE)

 


 

Aytül TÜZEMEN APAYDIN

Kayıt Mezuniyet ve Burs İşlemleri Sorumlusu
0232 488 81 70
aytul.tuzemen@ieu.edu.tr