Kayıt-Kabul Müdürlüğü

Genel Bilgiler

AKADEMİK YIL

Bir akademik yıl her biri on altı haftalık iki dönemden oluşur. Bu sürelere dönem sonu sınavları da dahildir. Ayrıca gerektiğinde Yaz Okulu açılabilir.

DERS KAYITLARI

Öğrencilerin her dönem başında akademik takvimle ilan edilen süreler içinde o dönem almak istedikleri derslerini seçip danışmanlarına onaylatarak dönem ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde dönem ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler o dönemde derslere ve sınavlara giremezler.

DERS EKLEME/BIRAKMA VE DERSTEN ÇEKİLME(Lisans ve Önlisans için)

Öğrenciler öğretimin başladığı ilk iki hafta içinde ders yükü kurallarına uymak koşulu ile tercih ettikleri dersleri değiştirebilirler.

Öğrenciler ayrıca dönemin 10.haftasının sonuna kadar, almış oldukları herhangi bir dersten danışmanın önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin onayı ile çekilebilirler. Bu taktirde dönem not durum belgelerine o ders için W notu izlenir. Bir dönemde en fazla 1 ders için çekilme işlemi yapılabilir.

Öğrenci, önlisans/lisans programının ilk iki dönemindeki derslerinden çekilemez. Önlisans öğrencileri öğrenim süresince en fazla 2 dersten, lisans öğrencileri öğrenim süresince en fazla 6 dersten çekilebilir.

DERS YÜKÜ (Lisans ve Önlisans için)

Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü, öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün programında belirtilir. Tekrarlanan dersler normal ders yükünden sayılmaz.

Başarısız öğrencilerin ders yükü, GNO’sı belirtilen değerlere çıkartıncaya kadar varsa bulunduğu veya alt sınıflara ait henüz almadıkları dersler ile başarısız oldukları dersleri ve not yükseltmek istedikleri dersleri tekrar alabilirler. Bu öğrenciler ayrıca, danışmanları tarafından uygun görülmesi halinde, normal ders yükünü aşmamak koşuluyla üst sınıflarda öngörülen Seçmeli Dersler, Ortak Zorunlu Dersler ve/veya sabit olmayan Genel Eğitim Dersleri ile İkinci Yabancı Dil dersleri arasından ilgili dönemlerde en fazla iki  yeni derse kayıt yaptırabilirler.

GNO’sı en az 2,00 olan öğrenciler için; öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile toplamda 6 AKTS kredisini geçmemek üzere en fazla iki ders,

GNO’sı en az 2,50 olan öğrenciler için öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile toplamda 12 AKTS kredisini geçmemek üzere en fazla üç ders arttırılabilir.

Bulunduğu akademik yıl/yarıyılın sonunda mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler, danışmanlarının onayı ile toplamda 18 AKTS’yi geçmemek üzere en fazla üç ders alabilirler.

ÖNKOŞUL DERSİ

Bir dersin alınabilmesi için, o dersten önce alınarak başarılması gereken derse önkoşul dersi denir. Hangi derslerin önkoşulunun bulunduğu web sitesinde yayınlanan ders programlarında gösterilmektedir.

Örnek; Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün verdiği “CE 221 Data Structures and Algorithms” dersinin önkoşul dersi “SE 116 Introduction to Programming II” dersidir. Bir öğrencinin CE 221 dersine kayıt yaptırabilmesi için SE 116 dersini daha önce alması ve başarması gerekmektedir.

DERSLERE DEVAM

Öğrencilerin teorik derslerin %70′ine, uygulamalı derslerin %80′ine katılmaları zorunludur. Derslere yeterli devamı sağlamayan öğrencilerin sınavlara girmeleri mümkün olamamaktadır. Devam durumları dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devamsız olan öğrenciler final sınavlarından önce Kayıt Kabul Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Devamsız olan öğrencilerin final sınavlarına girmeleri mümkün değildir.

DERS TEKRARI

Lisans ve Önlisans için : Bir dersten FF, FD, NA, W, veya U notu alan veya dersi normal döneminde almayan öğrenciler, dersi tekrar verildiği ilk dönemde almaları esastır. Ancak, danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde takip eden dönemlerde de alınabilir.

DD ve üstü olan notları bulunan derslerini de istedikleri takdirde yeniden alabilirler. Tekrar edilen derslerde en son alınan not geçerlidir.

SEÇMELİ DERS DEĞİŞTİRME

Herhangi bir seçmeli dersi alıp başarısız olan veya o dersten çekilen (W notu olan) öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere bu dersin yerine başka bir dersi seçmeli olarak alabilirler. Bu şekilde değişiklik yapılan seçmeli ders transkriptte gösterilir ancak Genel Not Ortalaması (GNO) hesabında dikkate alınmaz.

Bu şekilde değişiklik yapmak isteyen öğrencilerin ders kayıt döneminde Kayıt Kabul Müdürlüğü’ne başvurarak “Seçmeli Ders Değiştirme Formu“nu vermeleri gerekmektedir.