Öğrenci İşleri Müdürlüğü

Genel Bilgiler

AKADEMİK YIL

Bir akademik yıl her biri on altı haftalık iki dönemden oluşur. Bu sürelere dönem sonu sınavları da dahildir. Ayrıca gerektiğinde Yaz Okulu açılabilir.

DERS KAYITLARI

Öğrencilerin her dönem başında akademik takvimle ilan edilen süreler içinde o dönem almak istedikleri derslerini seçip danışmanlarına onaylatarak dönem ders kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Süresi içinde dönem ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler o dönemde derslere ve sınavlara giremezler.

DERS EKLEME/BIRAKMA VE DERSTEN ÇEKİLME(Lisans ve Önlisans için)

Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşullara uymak kaydıyla tercih ettikleri dersleri değiştirebilirler.

Öğrenciler,  danışmanın önerisi ve dersi veren öğretim üyesinin onayı ile akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden dersten çekilme talebinde bulunabilirler.  Bu takdirde dönem not durum belgelerine o ders için W notu işlenir. Bir dönemde en fazla 1 ders için çekilme işlemi yapılabilir.

Öğrenci, önlisans/lisans programının ilk iki dönemindeki derslerinden çekilemez. Önlisans öğrencileri öğrenim süresince en fazla 2 dersten, lisans öğrencileri öğrenim süresince en fazla 6 dersten çekilebilir.

DERS YÜKÜ (Lisans ve Önlisans için)

Bir öğrencinin her dönemde alacağı normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Tekrarlanan dersler normal ders yükünden sayılır.

Öğrenci normal ders yüküne ilave olarak;

a) Genel not ortalaması 2,00 ve 2,49 arasında olan öğrenciler için; öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile toplamda 6 AKTS kredi,

b) Genel not ortalaması en az 2,50 olan öğrenciler için öğrencinin talebi ve danışmanın onayı ile toplamda 12 AKTS kredi

alabilirler.

Yaz okulu ve son dönem sınav hakkı hariç olmak üzere bulunduğu akademik yarıyılın sonunda mezuniyet aşamasına gelen, ön lisans programlarında en az 80 AKTS, lisans programlarında en az 200 AKTS kredilik ders almış olan son sınıf son dönem öğrencileri, danışmanlarının onayı ile dönemde toplam 48 AKTS kredisini geçmemek üzere ilave ders alabilirler.

Öğrenciler çift anadal, yandal, sertifika programı dersleri ile birlikte dönemde en fazla 48 AKTS kredilik ders alabilirler.

Senato tarafından belirlenecek esaslar dahilinde, mezuniyet aşamasındaki lisans programı öğrencilerine yüksek lisans programlarından ders aldırılabilir.

ÖNKOŞUL DERSİ

Bir dersin alınabilmesi için, o dersten önce alınarak başarılması gereken derse önkoşul dersi denir. Hangi derslerin önkoşulunun bulunduğu web sitesinde yayınlanan ders programlarında gösterilmektedir.

Örnek; Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün verdiği “CE 221 Data Structures and Algorithms” dersinin önkoşul dersi “SE 116 Introduction to Programming II” dersidir. Bir öğrencinin CE 221 dersine kayıt yaptırabilmesi için SE 116 dersini daha önce alması ve başarması gerekmektedir.

DERSLERE DEVAM

Öğrencilerin teorik derslerin %70′ine, uygulamalı derslerin %80′ine katılmaları zorunludur. Derslere yeterli devamı sağlamayan öğrencilerin sınavlara girmeleri mümkün olamamaktadır. Devam durumları dersi veren ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve devamsız olan öğrenciler final sınavlarından önce Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Devamsız olan öğrencilerin final sınavlarına girmeleri mümkün değildir.

DERS TEKRARI

Lisans ve Önlisans için : Bir dersten FF, FD, NA, W, veya U notu alan veya dersi normal döneminde almayan öğrenciler, dersi tekrar verildiği ilk dönemde almaları esastır. Ancak, danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde takip eden dönemlerde de alınabilir.

DD ve üstü olan notları bulunan derslerini de istedikleri takdirde yeniden alabilirler. Tekrar edilen derslerde en son alınan not geçerlidir.

SEÇMELİ DERS DEĞİŞTİRME

Herhangi bir seçmeli dersi alıp başarısız olan veya o dersten çekilen (W notu olan) öğrenciler bir defaya mahsus olmak üzere bu dersin yerine başka bir dersi seçmeli olarak alabilirler. Bu şekilde değişiklik yapılan seçmeli ders transkriptte gösterilir ancak Genel Not Ortalaması (GNO) hesabında dikkate alınmaz.

Bu şekilde değişiklik yapmak isteyen öğrencilerin ders kayıt döneminde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurarak “Seçmeli Ders Değiştirme Formu“nu vermeleri gerekmektedir.

Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği