Kayıt-Kabul Müdürlüğü

Başarı Koşulları

LİSANS VE ÖNLİSANS İÇİN

BAŞARILI ÖĞRENCİLER

Herhangi bir dönemin sonunda Genel Not Ortalaması (Cum GPA) en az 2.00 olan ve dönemde en az 25 AKTS kredilik ders alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

Bu öğrencilerden, bir dönemin sonunda normal ders yükü ile, o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 olanlar “Dönem Şeref Öğrencisi” ; 3.50-4.00 arasında olanlar ise “Dönem Yüksek Şeref Öğrencisi” sayılırlar.

Disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile ancak Senatonun onayı ile yüksek şeref veya şeref öğrencisi sayılabilirler.

KOŞULLU BAŞARILI VE BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER

Genel not ortalaması birinci sınıfın sonunda 1,50-1,99 olan ve en az 50 AKTS kredilik ders alan, ikinci sınıfın sonunda 1,70-1,99 olan ve en az 100 AKTS kredilik ders alan, üçüncü sınıfın sonunda 1,80-1,99 arasında olan ve en az 150 AKTS kredilik ders alan öğrenciler koşullu başarılı olarak  bir üst sınıfa geçebilirler. Ancak mezuniyetleri için en az 2,00 genel not ortalaması sağlamakla yükümlüdürler.

İlgili akademik yılın sonunda yukarıda belirtilen genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciler başarısız sayılırlar ve bir üst sınıfa geçemezler.

Başarısız öğrenciler genel not ortalamalarını belirtilen değerlere çıkartıncaya kadar varsa bulunduğu veya alt sınıflara ait henüz almadıkları dersler ile başarısız oldukları dersleri ve başarılı oldukları derslerden notunu yükseltmek istediklerini tekrar alabilirler. Bu öğrenciler ayrıca, danışmanları tarafından uygun görülmesi halinde, normal ders yükünü aşmamak koşuluyla üst sınıflarda öngörülen Seçmeli Dersler, Ortak Zorunlu Dersler ve/veya sabit olmayan Genel Eğitim Dersleri ile İkinci Yabancı Dil dersleri arasından ilgili dönemlerde en fazla iki  yeni derse kayıt yaptırabilirler.

Başarısız öğrenciler danışmanlarının onayı ile normal ders yükünden daha az ders alabilirler.

Başarısız öğrenciler, dönem öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdürler.

Öğrencilerin ders tekrarladıkları dönemler azami öğrenim süresi hesabına dâhil edilir.

DERS TEKRARI

Herhangi bir dersten FF, FD, NA, W veya U notu alan veya dersi normal döneminde almayan öğrencilerin, dersi tekrar verildiği ilk dönemde almaları esastır. Ancak danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde takip eden dönemlerde de alınabilir. Bu dersler seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları akademik birim tarafından uygun görülen dersleri alırlar.

Öğrenciler, ilgili danışmanı tarafından uygun görülmesi halinde daha önce başarılı oldukları dersleri, ders yükü sınırları içinde, dersten başarılı oldukları dönemden sonraki istediği dönemde/dönemlerde not yükseltmek amacıyla tekrar alabilirler. Tekrarlanan derste, önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

Eğer bir dersin önkoşulu varsa, önkoşul olan dersten başarılı olamayanlar o dersi alamazlar.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS; lisans programında en az 240 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın diploması ile akademik ve mesleki yeterliklerin uluslararası düzeyde tanınmasına yardımcı olan diploma eki belgesi verilir.

Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği